อักษรย่อ/สีประจำโรงเรียน

อักษรย่อ น.ภ.พ.
สีประจำโรงเรียน น้ำเงิน/ชมพู