ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 2 0 2
ข้าราชการครู 12 11 23
พนักงานราชการ 3 1 4
อัตราจ้าง 0 0 0
ลูกจ้างประจำ 1 0 1
ลูกจ้างชั่วคราว 2 2 4
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 15 12 27
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 20 14 34
รวมทั้งหมด 20 14 34