ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 1 1 2
ข้าราชการครู 9 11 20
พนักงานราชการ 2 1 3
อัตราจ้าง 1 0 1
ลูกจ้างประจำ 1 0 1
ลูกจ้างชั่วคราว 2 2 4
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 12 12 24
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 16 15 31
รวมทั้งหมด 16 15 31