อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

อัตลักษณ์
สุขภาพอนามัยดี หัตถกรรมเจียระไนพลอยเด่น
เอกลักษณ์
สิ่งแวดล้อมดี มีแหล่งเรียนรู้หลากหลาย