โรงเรียนนาภูพิทยาคม ได้ผ่านการคัดเลือกประเมินสถานศึกษาปลอดภัยได้รับรางวัล ระดับดีเยี่ยมอันดับ 2 ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม โดยคณะกรรมการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2565 ได้ดำเนินการคัดเลือกประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ผลการประเมินโรงเรียนนาภูพิทยาคม ได้รับรางวัล ระดับดีเยี่ยมอันดับ 2 ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง