สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning ,Coding ,การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ ,OBEC Content center และหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์

ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2566 นายจักราวุธ  สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ได้มอบหมายให้ นายวสิษฐ์  สมจิตศรีปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม พร้อมคณะกรรมการนิเทศ  ติดตามการจัดการเรียนการสอนในเรื่องการนิเทศภายใน ,การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning ,Coding ,การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ ,OBEC Content center และหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์  ณ โรงเรียนนาภูพิทยาคม