รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

   วันที่ 15 มกราคม 2563 นายรณกฤต รินทะชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนนาภูพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรฯ ร่วมรับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จากคณะกรรมการ นิเทศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดย ดร.นวพรรดิ์ นามพุทธา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ และ ดร.ฐิตารีย์ วิลัยเลิศ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุม 1 โรงเรียนนาภูพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26