โรงเรียนนาภูพิทยาคม กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันศุกร์ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีสำหรับนักเรียน

โรงเรียนนาภูพิทยาคม ได้จัดเป็นกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันศุกร์  จุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด  การสวดมนต์ไหว้พระและทำสมาธิจะเป็นประโยชน์ จะช่วยให้นักเรียนได้รับอานิสงส์แห่งการสวดมนต์และทำสมาธิ  มีสุขภาพจิตที่ดีเป็นคนดีของสังคม  มีภูมิคุ้มกันในการสร้างสังคมของประเทศชาติให้มีความสุขสืบไป  ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นด้วย