โรงเรียนนาภูพิทยาคม จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

โรงเรียนนาภูพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนนาภูพิทยาคม โดยมี คณะครูและบุคลากร นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม คือ ให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ได้แก่
- ทักษะการตัดสินใจ
- ทักษะการแก้ปัญหา
- ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
- ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
- ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
- ทักษะการตระหนักรู้ในตน
- ทักษะการเข้าใจผู้อื่น
- ทักษะการจัดการกับอารมณ์และทักษะการจัดการกับความเครียด

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/KwER2cHCWCVD6By99