โรงเรียนาภูพิทยาคม รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนนโนบายจุดเน้น สพม.มหาสารคาม สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้น สพฐ. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายรณกฤต รินทะชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนนาภูพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีโอกาสต้อนรับ นายโพยม พลเรือง , ว่าที่ร.ท.ดร.สุเขตร์ ศรีบุญเรือง, นางรุจาภา อรรถเวทิน ,น.ส.อิทธิ์ณณัฏฐ์ นันแก้ว คณะศึกษานิเทศก์ สพม.มหาสารคาม เพื่อการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนนโนบายจุดเน้น สพม.มหาสารคาม สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้น สพฐ. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนนาภูพิทยาคม ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม

รูปภาพเพิ่มเติม 
https://www.facebook.com/naphoopittayakhom/photos/pcb.1990478981133276/1990477964466711