ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวเจนอารี ผาพิมูล
ตำแหน่งครู