โรงเรียนนาภูพิทยาคมได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในสถานศึกษาและดำเนินงานตามอย่างเคร่งครัด