ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 1 0 1
ข้าราชการครู 8 12 20
พนักงานราชการ 2 1 3
อัตราจ้าง 1 1 2
ลูกจ้างประจำ 1 0 1
ลูกจ้างชั่วคราว 2 1 3
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 1 0 1
รวมเฉพาะครูผู้สอน 11 13 24
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 16 15 31
รวมทั้งหมด 17 15 32