ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 1 1 2
ข้าราชการครู 10 12 22
พนักงานราชการ 2 1 3
อัตราจ้าง 1 0 1
ลูกจ้างประจำ 1 0 1
ลูกจ้างชั่วคราว 2 2 4
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 1 0 1
รวมเฉพาะครูผู้สอน 13 13 26
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 18 16 34
รวมทั้งหมด 19 16 35