โรงเรียนนาภูพิทยาคมได้ปรับสภาพแว้ดล้อมหลังการจัดกิจกรรมกีฬาภายในให้พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2566