โรงเรียนนาภูพิทยาคมได้ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโรงเรียน เพื่อการเตรียมความพร้อมกับการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2566