โรงเรียนนาภูพิทยาคมได้ทำการปรับปรุงห้องเรียนให้ปลอดภัยของนักเรียน