โรงเรียนนาพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุกคน