นวัตกรรมเพื่อการดูเเลเเละช่วยเหลือนักเรียน ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดเเละอบายมุข

โรงเรียนนาภูพิทยาคมได้มีแนวทางการดูแลนักเรียน เกี่ยวกับการให้ความรู้ การติดตาม เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด เเละอบายมุข โดยใช้นวัตกรรมเพื่อการดูเเลเเละช่วยเหลือนักเรียน ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดเเละอบายมุข