เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนนาภูพิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โดยจัดการเรียนการสอนตามปกติที่โรงเรียน (On-Site)
หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ
.................................................................
ขอความร่วมมือนักเรียนและผู้ปกครองทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเข้มงวด
อ่านลายละเอียดเพิ่มเติม