โรงเรียนนาภูพิทยาคม ได้จัดสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2

โรงเรียนนาภูพิทยาคม  ได้จัดสอบวัดผลปลายภาค  ภาคเรียนที่  2 
ระหว่างวันที่ 8- 10 มีนาคม 2566  เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
และพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนตลอดปีการศึกษา 2565