โรงเรียนนาภูพิทยาคมดำเนินการจัดสรรทุนเพิ่มเติมให้กับนักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มรอยต่อระดับชั้น ม.3

โรงเรียนนาภูพิทยาคม  ดำเนินการจัดสรรทุนเพิ่มเติมให้กับนักเรียนทุนเสมอภาค  
กลุ่มรอยต่อระดับชั้น ม.3  ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้นในระดับชั้น ม.4  จำนวน 25 ทุน 
โดย งานสารสนเทศได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว