โรงเรียนนาภูพิทยาคม มีกิจกรรมวันที่ 25 มีนาคม 2566 โดยเป็นการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566