โรงเรียนนาภูพิทยาคมเข้าร่วมการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2564

บรรยากาศการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน  ระดับสถานศึกษา  ซึ่งมีลูกเสือและเนตรนารีจากโรงเรียนนาภูพิทยาคมเข้าร่วมการอบรม ระหว่างวันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2564