ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางอุไรวรรณ จันทรังษี
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว