ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายเสกสรรค์ ไชยสุวรรณ
ตำแหน่งพนักงานราชการ