ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายเดชฤทธิ์ มณีเลิศ
ตำแหน่งลูกจ้างประจำ