ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายบุญโฮม จวบศรี
ตำแหน่งพนักงานราชการ