ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวพรพิมล ผาพิมูล
ตำแหน่งครู