ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสุมัทนา ลือคำหาร
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน