ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวสุจิตรา แพงไธสง
ตำแหน่งครู