ข้อมูลบุคลากร ผู้บริหาร

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายรณกฤต รินทะชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนนาภูพิทยาคม
2 นางสุมัทนา ลือคำหาร รองผู้อำนวยการโรงเรียน