ข้อมูลบุคลากร พนักงานราชการ

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายเสกสรรค์ ไชยสุวรรณ พนักงานราชการ
2 นายบุญโฮม จวบศรี พนักงานราชการ
3 นางโชติกาญจน์ นนทะสี พนักงานราชการ