ข้อมูลบุคลากร ลูกจ้างประจำ

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายเดชฤทธิ์ มณีเลิศ ลูกจ้างประจำ