การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ข้อมูลพื้นฐาน 
O1 : โครงสร้างหน่วยงาน
(คลิกที่นี่)
รายละเอียด - ข้อมูลการแบ่งส่วนงานภายใน ของหน่วยงาน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
(คลิกที่นี่) 
รายละเอียด - ข้อมูล ชื่อ–นามสกุล และตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุด และรองผู้บริหารสูงสุด

O3 : อำนาจหน้าที่   (คลิกที่นี่)                           
รายละเอียด - ข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

O4 : แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน   (คลิกที่นี่)        
รายละเอียด - ข้อมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ซึ่งมีระยะของแผนมากกว่า 1 ปี  
                  พร้อมรายละเอียด 
O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน   
(คลิกที่นี่)      
รายละเอียด- ข้อมูลการติดต่อกับหน่วยงานอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย
                 1) ที่อยู่ 
                 2) หมายเลขโทรศัพท์ 
                 3) หมายเลขโทรสาร (ยังไม่ปรากฎในเว็บ)
                 4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail)
                 5) แผนที่ตั้งหน่วยงาน

O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(คลิกที่นี่)          
รายละเอียด - ข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
                  กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น

 ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์ 
(คลิกที่นี่)                    
รายละเอียด - ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจ หน้าที่หรือภารกิจ
                 ของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด 

 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 : Q&A 
(คลิกที่นี่)
รายละเอียด - ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถาม ข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย 
                  และหน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถาม หรือสื่อสารโต้ตอบกันได้ โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

O9 : Social Network  
 (คลิกที่นี่)  website : www.npps.ac.th
 
รายละเอียด - ช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram หรือ Line เป็นต้น 
                  โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 แผนการดำเนินงาน
O10 : แผนดำเนินการประจำปี  (คลิกที่นี่)
รายละเอียด - ข้อมูลแผนดำเนินงานประจำปีของหน่วยงานพร้อมรายละเอียด 

O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน  (คลิกที่นี่)
รายละเอียด - ข้อมูลที่แสดงว่าหน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
                   
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  (คลิกที่นี่)
รายละเอียด - ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี 

 การปฏิบัติงาน
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
         กลุ่มบริหารวิชาการ (คลิกที่นี่)
         กลุ่มบริหารบุคคล (คลิกที่นี่)
         กลุ่มบริหารงบประมาณ (คลิกที่นี่)
         กลุ่มบริหารทั่วไป (คลิกที่นี่)
รายละเอียด - ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมรายละเอียด

O14 : มาตรฐานการให้บริการ  (คลิกที่นี่)
รายละเอียด -  ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด
                 พร้อมรายละเอียด

O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  (คลิกที่นี่)
รายละเอียด - ข้อมูลสถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด 

O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  (คลิกที่นี่)
รายละเอียด - ข้อมูลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด 
                   
O17 : E-Service 
รายละเอียด -ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด                 โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 (คลิกที่นี่)
     
-amss ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
     -Slip26 ระบบจ่ายเงินรายเดือน
     -DLIT ระบบคลังสื่อการสอน 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี  (คลิกที่นี่)
รายละเอียด - ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีพร้อมรายละเอียด 

O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (คลิกที่นี่)
รายละเอียด - ข้อมูลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี รอบ 6 เดือน
                  
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี (คลิกที่นี่)
รายละเอียด - ข้อมูลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ (คลิกที่นี่)
รายละเอียด - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
                  การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(คลิกที่นี่)
รายละเอียด - ประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
                  เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 

O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (คลิกที่นี่)
รายละเอียด - สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร. 1 

O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (คลิกที่นี่)
รายละเอียด - สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 

 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (คลิกที่นี่)
รายละเอียด - นโยบายหรือทิศทางของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจ
                  ของหน่วยงาน และทิศทางการปฏิรูปประเทศ

O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล (คลิกที่นี่)
รายละเอียด - หน่วยงานมีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงาน                      ตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ) การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                  การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรการประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น 
                  ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (คลิกที่นี่)
รายละเอียด - หน่วยงานมีการกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
                  ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 
                  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์ การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (คลิกที่นี่)
รายละเอียด - หน่วยงานมีการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต (คลิกที่นี่)
รายละเอียด -  แนวปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(คลิกที่นี่) (ช่องรับร้องเรียน)
รายละเอียด - ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
                  โดยผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี (คลิกที่นี่)
รายละเอียด - สรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 

 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(คลิกที่นี่)
รายละเอียด - ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
                  ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (คลิกที่นี่)
รายละเอียด - การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ
                  ของหน่วยงาน  เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น 
                 
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(คลิกที่นี่)
รายละเอียด - การแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส
                  และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (คลิกที่นี่)
รายละเอียด - การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง
                  พัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส 

 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (คลิกที่นี่)
รายละเอียด - การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน
                  ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 

O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต (คลิกที่นี่)
รายละเอียด - การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
                  ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (คลิกที่นี่)
รายละเอียด - การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ 
                  ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 

O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (คลิกที่นี่)
รายละเอียด - ข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พร้อมรายละเอียด

O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน (คลิกที่นี่)
รายละเอียด - ข้อมูลการกำกับติดตามการดำเนินการ ตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 

O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (คลิกที่นี่)
รายละเอียด - ข้อมูลสรุปผลการดาเนินงาน ตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี 

มาตรการภายในเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ (คลิกที่นี่)
รายละเอียด - แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ

O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (คลิกที่นี่)
รายละเอียด - แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
                  มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน

O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (คลิกที่นี่)
รายละเอียด - แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความโปร่งใส
                  ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (คลิกที่นี่)
รายละเอียด - แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียน
                  การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน (คลิกที่นี่)
รายละเอียด - แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการรับสินบน

O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (คลิกที่นี่)
รายละเอียด - แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกัน
                  ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ (คลิกที่นี่)
รายละเอียด - แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
                  การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่

เข้าดู : 411 ครั้ง