ข้อมูลบุคลากร รวมทั้งหมด

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 คณะกรรมการสภานักเรียโรงเรียนนาภูพิทยาคม สพม.มหาสารคาม
2 นายรณกฤต รินทะชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนนาภูพิทยาคม
3 นายปริญวัฒน์ วงภักดี ครู
4 นายสิรวิชญ์ ภูแป้ง ครู
5 นายมนัสชัย เทียงปา ครู
6 นายสุนันท์ บุบผามะตะนัง ครู
7 นายวรรณเฉลิม สุวรรณไตรย์ ครู
8 นายสมหมาย ปินะถา ครู
9 นายทินกร รังรส ครู
10 นายสดุดี จีระออน ครู
11 นายเอกภพ อุทปา ครู
12 นายศรีวิกร จำปามูล ครู
13 นายเสกสรรค์ ไชยสุวรรณ พนักงานราชการ
14 นายบุญโฮม จวบศรี พนักงานราชการ
15 นายชัยวัฒน์ ศรีสอาด ครูอัตราจ้าง
16 นายเดชฤทธิ์ มณีเลิศ ลูกจ้างประจำ
17 นายบุญมาก จันทะนุย ลูกจ้างชั่วคราว
18 นายอธิป พิมประจบ วิทยากรภายนอก
19 โครงสร้างสภานักเรียน โรงเรียนนาภูพิทยาคม
20 นางสุมัทนา ลือคำหาร รองผู้อำนวยการโรงเรียน
21 นางสุประวีณ์ อุทปา ครู
22 นางสาวมธุรส เรืองสมบัติ ครู
23 นางลลิตา ปอศิริ ครู
24 นางสาวพรพิมล ผาพิมูล ครู
25 นางสาวสุจิตรา แพงไธสง ครู
26 นางสาวฉวีวรรณ ศิริสำราญ ครู
27 นางอักษรศรี อุทปา ครู
28 นางสาวลานีญา หนอสีหา ครู
29 นางสาวสุนันธิดา ปุราชะทำโม ครู
30 นางพรายนภา ปินะเก ครู
31 นางสาวศุภวารี สิงโสม ครู
32 นางสาวแพรวพรรณ จันทร์แก้ว ครู
33 นางโชติกาญจน์ นนทะสี พนักงานราชการ
34 นางสาวปาลิตตา ปุริสังข์
35 นางอุไรวรรณ จันทรังษี ลูกจ้างชั่วคราว